ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της «ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΛΙΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ , ΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27837/03/Β/92/53(01) Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 1024301000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΛΙΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ , ΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΛΙΒΑ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, που βρίσκονται στη διεύθυνση Σωτ. Πέτρουλα 3 Άνω Λιόσια – Αττικής, την 9η Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των επ΄αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/07/2021-30/06/2022.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.07.2021 – 30.06.2022.
  3. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για την τρέχουσα χρήση 1/7/2022– 30/6/2023.
  4. Ειδική έγκριση για συμβάσεις εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τα μέλη του Δ.Σ.
  5. Μη εκλογή ελεγκτών λόγω μη υποχρέωσης.
  6. Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου.
  7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Oι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γεν. Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γεν. Συνέλευση, να καταθέσουν στην εταιρεία τα τυχόν έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του μετόχου, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπευσης.

 

Άνω Λιόσια,14/02/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Phone: 00302102482276
Fax: 00302102482276
Leoforos Filis 146 - Ano Liosia - Athens - GREECE
liva@livagroves.com